Behandling av personuppgifter -GDPR

Följande policy upprättats för Ekonomipoolen i Mark AB, org.nr: 556562-3807.
 

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning (GDPR) och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.
 

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar och skyldigheter som du och ditt företag har gentemot t.ex. Skatteverket.

Vi använder inte dina personuppgifter för direktmarknadsföring och vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon annan om vi inte kommit överens om det.

En personuppgift är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Ett bolagsnummer är ofta inte en personuppgift mer än när det handlar om en enskild näringsverksamhet.
 

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Vi är personuppgiftsansvariga för personuppgifter i administrationen av vår egen verksamhet, liksom du är personuppgiftsansvarig i ditt företag.

Vi är personuppgiftsbiträden i förhållande till dig som är kund hos oss. 
 

Användning av personuppgifter

Vi behandlar endast personuppgifter när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

Dina personuppgifter får vi från dig när vi ingår avtal om att du vill anlita våra tjänster gällande redovisning, rådgivning, bokslut, lönekörning samt övriga tjänster vi tillhandahåller. När vi ingår ett avtal samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter. Om du söker arbete eller arbetar hos oss, använder vi personuppgifterna som du lämnar till oss för att pröva, inleda eller administrera din anställning.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.
 

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter i enlighet med svensk eller europeisk lagstiftning. Då vi är en auktoriserad redovisningsbyrå följer vi även ”svensk standard för redovisning”, REX. Enligt denna standard kan vi vara skyldiga att lagra personuppgifter i 10 år.
 

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss och du har även rätt att begära ändring av uppgifter hos oss som är felaktiga. En sådan ändring ska ske skriftligt för att undvika missförstånd. Om du har frågor om dina personuppgifter kan du höra av dig till din kontaktperson hos oss.
 

Utlämning av personuppgifter

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.
 

Säkerhet

Vi har rutiner, arbetssätt och tekniska lösningar för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Dessa uppdaterar vi kontinuerligt.